سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

فریم تصویر

با یاوران حسینی

حجت الاسلام حامد رضا معاونیان

خلاصه آلبوم:

1. امام حسین (علیه السلام) درشب عاشورا به اصحابشان فرمودند:ازاول خلقت تاآخر مانند شما سراغ ندارم.

2. اصحاب الحسین (ع) شفیع هستند و ماراشفاعت میکنند.

3. از صفات اصحاب صداقت وامانت داری بود.

4. اصحاب، منصف، با مروت، جوانمرد بودن، لجبازنبودن واین که پذیرنده حق وحقیقت بودند.

5. از ویژگی مؤمنان که در آن اصحاب الحسین(ع) سرآمد بودند مهرورزی است.

تاریخ سخنرانی:‌ محرم ۱۴۳۴

۹ وضعیت متن

به همراه خلاصه سخنرانی ها

بنابرسنت علماء ماضی که شب های اول محرم را بنام اصحاب الحسین(علیهم السلام)نام گذاری کردند مانیز دراین شب ها درباره آنان صحبت خواهیم کرد. انشاالله

امام حسین  درشب عاشورا به اصحابشان فرمودند:(ازاول خلقت تاآخر مانند شما سراغ ندارم.)اصحاب الحسین (علیهم السلام) شفیع هستند و ماراشفاعت میکنند.انشاالله این چندشب باآنان بیشترآشنا میشویم.

خوب است راجع به ویژگی آنان پرداخنته وصحبت کنیم.

ـ دوخصلت برای مومنان ضروری است که حتما باید داشته باشند ودراصحاب هم وجود داشته این است:راستگویی وامانت داری. متاسفانه در جامعه ما صداقت وراستگویی بسیار کمرنگ شده است. دراین زمانه مردم راحت به هم دروغ میگویند حتی برای پیشبرد مجالس عزاداری هم دروغ میگویند و... حدیث داریم که مومن هرگناهی کند دروغ نمیگوید .

نتیجه این دروغ ها این میشود که دیگر فردی به فرد دیگر اعتماد نمیکند. دروغ فقط به زبان نیست بلکه بانوشتن ،پیام دادن و... نیزمیتوان دروغ گفت.

ـ سعی کنیم ازاصحاب الحسین(علیهم السلام)مددوکمک بگیریم که رفتارمان راست باشد وراستگو باشیم . دروغ که کلید هربدی است اگردرزندگی راه یابد هیچ یک ازافراد خانواده به هم اعتماد نمیکنند،دروغ کوچک به بزرگ وبزرگتر وآخرش هم به رسوایی کشیده میشود. در ادیان دیگر هم دروغ بگوید بد وراست خوب است حال اگر شیعه ای دروغ بگوید خیلی بداست

حدیث داریم بدی بد است وبرای شیعیان ما بدتر. باید سعی کنیم تا راست گوباشیم.

مثلابعضی ازتعارفات ما دروغ است سعی کنیم نگوییم.یامثلابه کسی میگوییم قربونتون برم ،فداتون بشم و ...نیز دروغ است آیاماحاضریم واقعا فدای کسی شویم؟

ـ امانت: که بازهم متاسفانه در جامعه ما کمرنگ شده است.امانت فقط این نیست که فردی به ماشیئی بدهد وبدون آنکه به آن هادست بزنیم دوباره به صاحبش برگردانیم بلکه کسی که فرزندش رابه معلمی میسپارد ، معلم باید امانت دار باشد به اوآسیبی نرساند ونیز افکار ومعلومات غلط به آن نرساند.

حضرت امام حسین درشب عاشورا به اصحابشان فرمودند:اگرکسی امانتی ازمردم دارد برگردد وامانت رابه صاحبش دهد ؛مطمئن باشید که درقیامت برای شما کاری نخواهم کرد.×

سخن دراین بود که بخشی از ویژگی های اصحاب الحسین(علیهم السلام) رابیان کنیم.

عرض کردیم که از صفات ایشان صداقت وامانت داری بود. در این جلسه نیز عرض میکنیم که دیگر از صفات آنان انصاف بود.

یکی ازصفات نکوهیده وزشت لجبازی است لج ولجبازی انسان را به گناهان بزرگی میکشاند مانند قتل درصورتی که خود فرد بهطبع قاتل نبوده است. شخصی بهشخص دیگر اشتباها توهینی میکند وبه بارها وبارها عذر خواهی میکندولی شخص دیگر اورا نمیبخشد در حقیقت او لجبازی میکند این کار نامش جباریت وشقیت است. اگرخودمان راجای دیگران بگذاریم مثلا زن جای شوهر یا شوهر جای زن که چقدر زحمت میکشد وبه سختی کار خانه راانجام میدهد دیگر هیچ نزاعی ودرنتیجه لجبازی صورت نمیگیرد.

خوب است بدانید که نتیجه این لجبازی کودکانه  این است که اعلام کردند در 6 ماه اول سال 91 سی وپنج هزار طلاق درشهر تهران زخ داده است.اگر در شرکتی یا کارخانه ای مدیرعاملی لج کند ضررش به مردم میرسد.اینکه پزشکی درشهری میگوید که 150 جراحی انجام دادم درصورتی که نیازی به جراحی نداشته اند انصاف ندارد اگر فرزند خودش بود بازهم این کار رامیکرد؟ اگر همه مابه این حدیث عمل میکردیم دیگر این بی انصافی ها رخ نمیداد: هرچه برای خودت میپسندی برای دیگران مپسند . آیا میپسندیم به ناموسمان نگاه کند پس خودمان هم نگاه نکنیم و... . 

اگر به کسی بدی کردیم و نرفتیم ازاو معذرتخواهی کنیم نشانه این است که ویروس تکبر وغرور دروجودما راه یافته است.پذیرش اشتباه ذلت وحقارت نیست بلکه انسان را سربلند میکنداگر اشتباهاتمان را نپذیریم وارد جباریت شده ایم.

ازصفات جناب حربن یزید ریاحی هم این است که اشتباهش را پذیرفت وبرگشت ومعذرت خواهی کرد.

درشب عاشورا امام حسین(علیه السلام) امر فرمودند که میان خیمه ها خیمه ای بزنند و عمر سعدرا بگویند بیاید .امام ازاو پرسیدند: آیا من را میشناسی؟جواب دادآری نوه رسول خدایی ومادرت هم سیده زنان عالمین است  امام حسین (علیه السلام) پرسیدند:میخواهی چه کنی؟ جواب داد : جنگی که درطول تاریخ سابقه نداشته باشد .امام پرسیدند: میدانی آخرش چه میشود؟ گفت : آری به قعر جهنم میروم. این یک نمونه از شقاوت وجباریت است.

حضرت علی (علیه السلام) آنقدر جوانمرد بود که وقی عمروبن عبدود راکشت به لباس های او دست نزد اما وقی حسین راکشتند حتی کهنه پیراهنی برتن او نگذاشتند.×

سخن در ویژگی های جوانمردانه اصحاب الحسین (علیهم السلام) بود چند خصلت رادیدیم:انصاف ، مروت،جوانمرد بودن،لجبازنبودن واین که پذیرنده حق وحقیقت بودند. انشاالله امشب به یکی دیگر میپردازیم.

  ـ هیچ کس نیست که بگوید راستی ودرستی بداست.گویا ازاول خلقت به دل انسان افتاده است که خوبی خوب است وبدی بد است . خداوند بارها در قرآن به پیامبر(صلی الله علیه وآله) فرموده است : پس به یادشان آور زیرا تو یادآورنده ای که کسی که غرور و جباریت ندارد این تذکر برایش مفید خواهدبود. صفتی که درباره اش صحبت خواهیم کرد حق شناسی و قدر شناسی است. قرآن بسیار بر رعایت حقوق پدر ومادر واحترام گداشتن به آن دو تاکید کرده است زیرا ما بااین کار زحمات آنان را جبران خواهیم کرد البته بخشی از آن را .پس اصل احترم به پد ومادر  قدر شناسی است.وخداوند به کسی که قدر شناس باشد برکت میدهد.مثال : در حوزه طلبه ای که به معلم احترام میگذاشت و قدرشناس اوبود برکت میداد وبرعکس ،کسی که بسیار زحمت میکشید ولی قدر شناس استاد نبود برکت نداشت. مانیز باید قدر شناسی راتمرین کنیم که اگر کسی به ماخدمتی هرچند جزئی کرد آن را جبران کنیم ومثل یابهترازآن را به او بدهیم . قدرشناسی بسیار اصل مهمی است که اول پدر ومادر وبعد استاد وبعد دیگران را  باید قدر شناس بود.  یکی دیگر تز قدر سناسی ها قدر شناسی امام است امام حقی بزرگ بر گردن مادارد.

خوب است اینجا کمی ازقدر شناسی حضرت زینب بگویم:وقتی کاروان اسرا به شام رسید درآنجا حضرت زینب(سلام الله علیها) خطبه ای خواندند که یزید را منقلب ساخت تاحدی که میخواست برای امام حسین (علیه السلام) مجلس عزاداری برپا کند.هنگام برگشتن ازشام به کوفه یزید دستور داده بود فردی که باآنان میرود خوشخلق بوده واصلا به کاروان آسیبی نرساند ووقتی که به مدینه رسیدند حضرت زینب(سلام الله علیها) به او بپاس اینکه خوشخلق بود تکه ای طلا به او هدیه داد.

فردی که بیش از همه بر گردن ماحق دارد حتی بیشتر از پدر ومادر رسول خدا(صلی الله علیه وآله) ایشان با این همه سختی که تحمل کردند مارا از شرک و بت پرستی نجات دادند حال میدانید پیامبر(صلی الله علیه وآله) برای ادای حقشان چه چیزی از ما مطالبه میکند؟ همه میدانید بنابر گفته خداوند دوستی با اهل بیت را اما اهل آن دور وزمانه باآنان چه دوستیی کردند فقط سه روز از رحلت پیامبر گذشته بود که بردر خانه فاطمه(سلام الله علیها) آمدند باهیزم وآتش و طناب و شمشیرو... .سعی کنیم ماکه شیعه هستیم این حق راادا کنیم. واگر ما عزا میگیریم سینه میزنیم  وخدمت میکنیم هنری نکرده ایم بلکه دین رسول خدا(صلی الله علیه وآله) را ادا میکنیم.×

سخن در ویژگی های اصحاب الحسین (علیهم السلام) بود درشب های گذشته چندتایی عرض کردیم و امشب نیز ویژگی دیگری میگوئیم .– یکی از ویژگی مؤمنان که در آن اصحاب الحسین(علیهم السلام) سرآمد بودند مهرورزی است.محبت فقط در انسان نیست بلکه حیوانات هم به یکدیگر محبت دارند . یکی از کمال ها محبت است . محبت بعضی وقت ها آنقدر زیاد میشودکه محب برای محبوبش خیلی چیز هارا فدا میکند مثل پدر ومادر آندو آنقد به ما محبت دارند که از چیزهایی که خودشان میتوانند استفاده کنند میزنند تا برای ما امکانات بیشتری فراهم آورند. ابوعلی سینا میگوید:(عشق یک تخیل است) اما محبت صحیح و عقلانی چیست؟ هدیه کینه هاراازبین میبرد اگر کسی به من هدیه ای داد ویا لطفی کرد وروز های بعد هم تکرار نمود کم کم به او محبت پیدا میکنم. پس بااندکی دقت درمی یابیم که اولین کسی که باید به او محبت پیدا کنیم خداوند است. کمی به دندان های خود دقت کرده ایم؟دندان ها بسیار محکم ند که در حدود 70 سال مقاومت دارند ریشه آن نیز در گوشت است. پس خداوند بسیار توانا است . چه کسی این عقل رابه ما داده است؟  پس خداوند که این همه لطف به ما کرده است باید به او محبت داشت.بزرگان میگویند اگر میخواهیم عاشق خدا شویم باید نعمات خدارا بشماریم .به این شکل به خدا محبت پیدا میکنیم. بعدازخدانیز باید کسانی که خدادوست دارد محبت بورزیم :رسول خدا، حضرت زهرا حضرت علی (علیهم السلام)کسانی هستند که خداآنان را دوست دارد.

امام حسین (علیه السلام) آنقدر به خداوند عشق میورزید که جان خود فرزندان و اهل بیتش و حتی فرزند شیر خواره اش را فدا کرد.×

درشب گذشته گفتیم اگر کسی بخواهد به خدا محبت ورزد باید نعمات خدارا یاد کند گرچه آنان تمام نشدنی است

یکی ازصفات حمیده اصحاب الحسین (علیهم السلام) این است که شکر گزار باشیم.عبادت خدارا بکنیم. خدااست که ما به او بسیار محتاجیم اگر خداوند یک لحظه نظر لطفش را بر داردما به ذلت خواری می افتیم به انواع بیماری دچار میشویم . بنا براین یکی از صفات مومن آگاه دعاکردن است.دعاکردن فقط این نیست که کتاب مفاتیح را بخوانیم بلکه زیاد به یاد خدا باشیم.دیگر از صفات اصحاب بسیار خواندن نماز شب است .نمازشب بسیار مفید است در حدیثی داریم که تفریح مؤمن در نماز شب است . خوب است مثالی بزنم:نماز برای مومن نقش شارژر رادارد.وقتی کسی نماز شب بخواند از هر نظر شارژ است.  قرآن مزمت میکند کسانی را که شب رابه کار های بیهوده مانند نگاه فیلم یا مسابقه فوتبال یا هر چیز دیگری سر میکنند .  یکی از اسرار بانشاط بودن گذشتگان این است که در زمان قدیم برق وتلوزیون یا ... نبوده لذا آنان بعد اقامه نماز عشاء شام میخوردند و میخوابیدند به از این رو قبل اذان صبح بیدار میشدند و سحر خیز بودند. اگر کسی 40 شب نماز شب بخواند بسیاری از مشکلات و استرس ها  رفع میشود. اصلا خود بیدار بودن سحر مفید است حال اگر با عبادت همراه شود نور علی نور است.خداوند به سه چیز مباحات کرده است:1- خوابیدن حضرت علی(علیه السلام)در لیله المبیت 2- نماز شب حضرت زهرا(سلام الله علیها) 3-نماز شب جوان. متاسفانه همه امروزه به سبک شمردن نماز مبتلاییم در صورتی که ائمه ما با نماز رفع خستگی میکردند . امام سجاد (علیه السلام) میفرمایند در 40 منزلی که ما را به شام میبردند عمه ام زینب یک شب نماز شبش ترک نشد. اکثر مردم دنبال مسایل لغو میرویم مثلا روح چگونه احضار میشود؟ یا را ه تسخیر جن چیست ؟        شیخ حسنعلی نخودکی صاحب کرامات بزرگی است وقتی مردم از او میپرسیدند چگونه به این مقامات رسیدی میگفت فقط نماز.

 علامت مومن 3 چیز است:

1-روز اربعین به زیارت امام حسین رفتن

2-انگشتر در دست راست کردن

3 – خواندن 51 رکعت نماز در شبانه روز(نمار های واجب- نوافل و نماز شب ).

پس امشب به این صفت اصحاب پرداختیم که کثیرالدعاء بودند.انشاالله مانیز مانند آنان با شیم.×

سخن در بحث صفات حمیده و پسندبده حضرات اصحاب الحسین (علیهم السلام) بود. امشب یکی دیگر عرض میکنیم. دروگونه میشود زیست یکی پاکیزهوپاک که انسا حیات طیبه داشته باشد .ودیگری اینکه انسان توجهی بهرفتار وکردار خود نداشته باشد.در نتیجه اش این میشود که دور وبرش پراز بدی و شلختگی و... میشود.واژه حیت طیبه در قرآن آمده است. مفهوم پاکی را همه میدانیم میشود هم پاکیزه زیست که اصحاب الحسین اینگونه بودند وهم میشود با بدی و شلختگی وزیست.انتخاب با ماست.در اینجا خدا هیچ دخا لتی ندارد.گناه کردن هیچ زوری لازم ندارد بلکه این خوبی وگنله نکردن است که بسیار سخت است.بی انضبا طی ومنظم نبودن سخت نیست بلکه منظم و منضبط بودن سخت است.یعنی برنامه ریزی ، تنزه و ... نیاز دارد.تنزه یعنی از یعضی کار هااز ترس آلوده شدن کناره گرفتن. بنا بر این پاکیزه زیستن وحیات طیبه داشتن سخت است اما آرامش دارد.همه تجربه داریم که وقتی لباسمان کثیف است یا خومان مدتی است که حمام نرفته ایم یسیار تحت عذاب روحی رفتیم و وقتی برطرف میشود میگوییم راحت شدیم .آیا این چرک یالک جرم یا هجمی داشته؟ نه .یعنی از عذاب روحی درآمدیم.مومن با ید نظیف منظم منضبط باشد .حضرت محمد(صلی الله علیه وآله)بیرون نمیآمدنداز خانه تا موهایشان را شانه میکردند. فردی وارد بازار میشود داد وستدش بسیار پر حاشیه است یعنی اصلانظم ندارد یا ورزشکاری که میخواهد ورزشی انجام دهد  بسیار پر حاشیه است این ها نشانه بی نظمی است.یادر درس خواندن دانش آموزی هست که سر وقت می آید اصلا حاشیه ندارد یا دانش آموزی که هرروز  دعوا میکند در هرامتحان تک ماده می آوردو... خوب این نشانه بی نظمی است. بعضی از ازدواج ها ازدواج بی نظمی است مانند ازدواجی که طرفین در خیابان با هم آشنا شوند.دیشب یک مشاور دادگستری نتیجه حدود5000 مشاوره ایکه داده بود را به من داد ومیگفت اکثر زن وشوهر هایی که  با هم مشکل دارند در خیابان با هم آشناشده اند. خوب است مادران کاری کنند که همه خانواده سر یک سفره غذا بخورند کودکی که میگوید من بعدا غذا میخورم و تنها غذا میخورد کم کم باعث جدایی خانواده میشود. این خانواده هیچ محبتی را درک نمیکند. فردی که بی نظم است در عبادتش هم مشکل دارد در حرم امام رضا(علیه السلام)دیدم که بچه 14ساله ای نماز شب میخواند یک پیرمرد 60ساله با وضعیتی آمد و یک مشت به پشت او زد وخودش در جای او ایستاد.کسی که بی نظم است همه کار هایش حتی عبادتش مشکل دارد. حیات طیبه باعث میشو د که انسان مرگ راحت داشته باشد.نه تنها راحت بلکه شیرین است . مرگ برای فاسقان و فاجران مرگ بسیار بد وتلخ است اما وقتی شمشیر به فرق حضرت علی (علیه السلام) خورد فرومد به خدای کعبه رستگار شدم. ×

سخن در ویژگی های حضرات اصحاب الحسین(علیهم السلام) بود امشب به یکی دیگر میرسیم:

ـ یکی از ویژگی هایی که ممکن است در فردی وجود داشته باشد وفاداری است که به شدید ترین وجه در اصحاب الحسین (علیهم السلام ) وجود داشت.سخن در این است که آیا وفای به هر پیمان و عهدی خوب است؟ معلوم است نه . مثلا پیمانی بسته شده در معصیت خدا . در دین  ما بسیار تاکید شده که اگر عهدی بستی حتما وفا کن اما نه برای معصیت. اگر کسی با یک کسی قرار گذاشت که معصیت خدارا کنندو اخلاقی این است که به قرار نرود. اگر دوستی دارید و میبینید که تارک الصلاه است ونیز اهل گناه و میدانید که دوستی با او شمارا نیز به گناه میکشاند نباید با او دوستی کرده و به او وفادار باشید. ممکن نیست که دوست فرد در خود فرد اثر نگذارد. پس در بعضی جاها نباید به عهد وفا کرد . در چیزی  باید وفا کرکه رضای خدا در آن باشد. حضرت علی (علیه السلام)فرموده اند: کاری مکن که اگر روزی علنی شد خجالت بکشی . مثال:اگر با دوستی پیمانی دارم واین علنی شود خجالت نکشم. اگر لباسمان کثیف شود به راحتی پاک میشودامااگرلباس حقیقی مایعنی روحمان کثیف شودبه این را حتی پاک نمیشود مگر عزای امام حسین(علیه السلام) پاک کند. کاهی بعضی آلودگی های روحی پنجاه سال در روح میماند ویا اصلا پاک نمیشود. لذا باید خیلی مواظب باشیم لباس روحمان آلوده نشود. روایت داریم گناهانی است که بخشیده نمیشود مگر درکربلا  لذا بروید کربلا . عشق امام حسین (علیه السلام) بسیار ار ها میکند بی نماز را نماز گذار میکند و... . فردی رفت نزد امام صادق و از گناهان شکایت کرده و میگفت آیا برای من راهی است؟ امام فرمودند آیا هنوز حسین را دوست داری؟ گفت: آری پس حضرت فرمودند:آری برای توبه تو راهی است.   امام حسین (علیه السلام) همه دار و ندارش را در راه خدا داد .  آیت الله وحید میفرمایند: سخت ترین روز ابراهیم چه روزی بوده است روزی که اورا در آتش انداختند و آن گلستان شد او نسوخت اما خیمه ها ی حسین(علیه السلام) را که آتش زدند دامن بچه ها سوخت شاید دست وپای آنان نیز سوخته باشد. و... . اگر روز سخت موسی را میگویید به حسین(علیه السلام) نمیرسد اگر روز سخت عیسی را میگویید به حسین(علیه السلام) نمیرسد .رباب وفای بسیاری به امام داشت. بعد واقعه کربلا اصلا ازدواج نکرد نه تنها ازدواج نکرد بلکه یک سال زیر سایه نرفت وقتی که کاروان از شام به کربلا رسید رباب  از امام سجاد(علیه السلام)خواهش کرد تا آنجا بماند لذا یک سال آنجا زیر آفتاب ماند و روضه میخواند و گریه میکرد.×

باید بدانیم که اصحاب الحسین ( علیهم السلام) دارای چه خصالی بودند که به این درجات رسیدند و همنشین حضرت حسین(علیه السلام) بودند.درشب های گذشته صفاتی را عرض کردیم و امشب به این خصلت میرسیم که:

ـ یکی از صفات پسندیده و حمیده هر فرد و مردی شحاعت و صلابت است.در فردی شجاعت هست اما این شجاعت عقلانی نیست یعنی بی باکی است.مثلا جوانی که سوار موتور ، حرکات نمایشی انجام میدهد بی باک است. یا مثلا فردی که خود را از ارتفاعی به پایین می اندازد بی باک است اما این بی باکی ها عقلانی نیست. شجاعتی که امشب ما میخواهیم صحبت کنیم این شجاعت نیست بلکه شجاعت در مسیر حق ، شجاعت در بیان حق شجاعت در اعتراف به اشتباه و... این شجاعت استشجاعت داشته باشیم کهخ اگر اشتباه کردیم اعتراف کرده و عذر خواهی کنیم.در دفاع از مظلوم شجاعت داشته باشیم.پیامبر در قبل از بعثت با چند نفر از اهل مکه پیمانی بستند که از مظلومین دفاع کنند و نام پیمان را حلف الفضول گذاشتند.همانطور که از نامش معلوم است یعنیکارهایی که به آن ها مربوط نیست اما این جا این فضولی عقلانی است.مومن لا زم است این نوع شجاعت را داشته باشد. بعضی از افراد هم  هستند که بسیار متزلزل اند. به اندک مسیری را که انتخاب کرده اند می لغزند.این خوب نیست انسان در تمام عمرش یک مرتبه باید هدفش را با دلیل و منطق انتخاب کند. باید هر فرد با دلیل منطق تحقیق و.... دینش را مشخص کند. اما اگر کسی متزلزل است باید معالجه شود گاهی با تمرینگاهی با مشاوره و... . تمرین کنیم که اگر کاری را شروع کردید به هر قیمتی که شده تمام کنید.اگر کار را نیمه کاره رها کنید کم کم بی اراده میشوید. اما کسانی هستند که توان انجام همه کار ها را دارند و مدیر بسیار خوبی هستند. میدانیم که رشته مدیریت بسیار پر هزینه است چراکه ما به آن نیاز داریم.مدیر کسی است که توانایی حل مشکل را داشته باشد اگر کسی مدیر جایی است وتوانایی حل مشکلات آن جا را نداشته باشد مدیر نیست. اگر بخواهیم از یاران امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) باشیم باید قدرت مدیریت داشته باشیم. زا بحث دور نشویم، اگر کسی ببیند که فردی اشتباه حرف میزند باید شجاعت به خرج داده و در برابراو بایستیم. واو باید جواب دهد . اگر همه این گونه شجاعت وصلابت داشته باشند دیگر کسی به مظلوم ظلم نمیکند و... . مثلا حضرت قاسم آنقدر شجاع بود که هنوز به سن بلوغ نر سیده بود ،به میدان آمد و رجز خواند وجنگید.   ـ از امام صادق(علیه السلام)پرسیدند بهترین روز یک مرد چه روزی است؟فرمودند زمانی که پسرش جوان میشود و اورا تماشا میکند .پرسیدند: بدترین روز چه؟فرمودند زمانی که همان پسر جلوی چشمش جان بدهد.×

قرآن کریم به تعبیر حضرت علی(علیه السلام) ظاهری عنیق دارد و باطنی عمیق یعنی ظواهر آیات قرآن دلگشا است وباطنش ژرف وپر محتوا.  در حدیث دیگری آمده است که:خدای متعال در کلامش برای خلقش تجلی میکند.برخی از آیات مبین احکام و وظایف است.برخی دیگر از آیات هشدار آمدن روز قیامت خبر میدهد .برخی دیگر نعمات بهشت ورضوان را وبرخی دیگر از عذاب و آتش جهنم خبر میدهد. وبعضی از آیات قرآن داستان خوبان و شهیدان وصدیقان و پیامبران را بیان میکند.امشب به یک داستان اشاره میکنیم که در سوره های مختلفی آمده است : داستان موسی بن عمران است که چگونه در دامن فرعون پروریده بود و علیه فرعون شورید و قیام کرد.و از شهر مصر فرار کرد وبه کنعان و فلسطین رفت. ودر آنجا 8سال یا10 سال برای شعیب کار کرد ودر عوض یکی از دخترانش را به او بدهد بعنوان همسری. و بعداز این که این دوره تمام شد با همسرش برگشت به مصر شبی که میآمد شب تاریکی بود و از شب های روشن ومهتابی نبود.وهم بسیار سرد بود.و راه را گم کرده. اتفاقا همان شب همسرش که بار دار بود درد زایمانش گرفت. موسی از دور آتشی دید . به خانواده اش گفت در اینجا کمی مکث کنید من از دور آتشی میبینم. من میروم شاید بتوانم هیزمی پیدا کنم و با آن آتشی روشن کنم تا گرم شوی یا حداقل راه را پیدا کنیم.موسی رفت. او اصلا به فکر نبوت نبود رفت تا آتشی بیاورد تا همسرش راحت بتواند زایمان کند ، اصلا به فکر کلیم الله شدن نبود. موسی رفت تا به یک درخت رسید که به ظاهرآتش گرفته اما نوری بود ومشاهده کرد که اصلا به درخت و برگ های سبز زیتون آسیبی نرسیده است. ترسید ومیخواست فرار کند که خطاب آمد :  من خدایم بیا موسی من تورا انتخاب کردم گوش بده که به تو چه وحی میکنم . همه ماآرزو دریم به کربلا برویم اما اصلا به ذهنمان نمی اید که در آنجا یکی بگوید انا بقیت الله گوش بده ببین چه میگویم. او نیز اصلا به فکر نبوت نبود اما مبعوث شد.خدا به او وحی کرد برو به سمت فرعون او طغیان کرده وباید به او هشدار دهی اگر نپذیرفت باید بااو درگیر بشوی. فرعون بسیار آدم خشنی بوده است به او میگویند ذی الاوتاد زیرا مجرمان را به زمین میخکوب میکرده است. برای به دنیا نیامدن همین موسی شکم بسیار زنان را پاره کرد.و سر جنین هارا برید. موسی گفت که خدایا من تنهایم وزیری برای من قرار بده از خانواده ام.هارون برادر من است. اورا هم در نبوت من شریک نما تا پشتم محکم باشد.و خدا دعایش را مستجاب کرد.وهارون را هم پیامبر قرار داد وهارون را دست توانمند او قرار داد. ووحی آمد که حالا دونفری نزد فرعون بروید وبااو به نرمی صحبت کنید. (اگر کسی را بخواهیم هدایت کنیم باید بااو به نرمی صحبت کنیم حتی اگر فرعون باشد.).... . پیامبر ما(صلی الله علیه وآله )فرمودندآنچه در امم پیشین اتفاق افتاده است دراین امت نیز اتفاق می افتد. واین را نیز اهل سنت نیز نقل کرده اند که حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) دعاکرد که خدایا برای من وزیری قرار بده از خویشانم.علی(علیه السلام) برادر من است.اورا برادر من قرار بده. وخدانیز دعای اورا مستجاب کرد و علی را دست پر توان او قرار داد.و فرموده است: ناد علی مظهر العجائب ، تجده عونا لک فی النوائب . علی را دعوت کن که او مظهر عجایب است. میبینی که در تمام مشکلات او یار ویاور تو است.پیامبر(صلی الله علیه وآله ) در هر جنگ و مشکلی علی را میفرستادند.علی(علیه السلام ) دی=ست توانا زبان فصیح پیامبر بوده است.حال زمان پیامبر و علی(علیه السلام) گذشت.ورسید به زمان امام حسین (علیه السلام).حضرت علی (علیه السلام) فرمودند به عقیل که میخواهم با کسی ازدواج کنم که نسبش از شجاعان باشد وفرزندان پسری به دنیا بیاورد تا او در روزی یار حسین (علیه السلام) باشد. وهمین طور هم شد حضرت با فاطمه کلابیه ازدواج کرد وبعد این که صاحب 4 پسر شد اورا ام البنین  نامیدند.وبعد همانطور که حضرت علی(علیه السلام) دست پیامبر و علمدار جنگ ها بود حضرت عباس هم دست توانای حضرت حسین(علیه السلام)وعلمدار او بود.او واقعا در راه امام حسین(علیه السلام) از جانش گذشت. در زیارت حضرت عباس میخوانیم که تو تمام توانت را در یاری امام زمانت به کار بردی .ما برای یاری امام زمانمان چه کردیم؟ دانشجویی آمد جای من وگفت که من بهائی شدم علت را از او جویا شدم جواب داد: روزی صبح به طرف دانشگاه میرفتم سوار ماشینی شدم مسافر اول که میخواست پیاده شود کرایه نگرفت بعدی نیز همین طور تا نوبت من رسید او مرا تا در دانشگاه رساند و گفتم چه خبر است آیا صلواتی است؟گفت نه از روی دوستی و  نوع دوستی این کار را کردم.ان راننده برای تبلیغ دینش مسافران را مجانی میرساند ما، چه میکنیم؟ما باید یاری دین کنیم باید مبلغ دین باشیم همین که پیراهن مشکی میپوشیم یاری دین است و... . طوری باشیم که وقتی از دنیا رفتیم امام زمان آه بکشد وبگوید آدم خوبی بود تا بود کار میکرد.مثل امام حسین(علیه السلام) که وقتی کنار بدن عباس آمد...×

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×