سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

ترکیب بند عاشورایی فتحعلی شاه قاجار

 

محرم آمد و آغاز ماه ماتم شد                             

مهی که بارور از وی نهال هر غم شد

 

مگر به چشم من از خون رسد دگر مددی              

ز بس که دیده من اشک ریخت بی نم شد

 

کجاست حضرت آدم که بیند از نسلش         

چه جور و ظلم که بر بهترین عالم شد

 

چرا که خم نشود قامتم ز غم کامروز                     

ز بار محنت و غم قد آسمان خم شد

 

به خالق دو جهان بنده‌ای چنین زیبد         

که خواجگی دو عالم به او مسلم شد

 

برای ماتم آن شاه کربلا «خاقان»                         

سرشک دیده‌ام از خون دل دمادم شد

 

***

 

در حیرتم که چرخ چرا غرق خون نشد                  

در ماتم حسین زمین واژگون نشد

 

چون آفتاب یثرب و بطحا غروب کرد                     

رخسار آفتاب چرا قیرگون نشد

 

چون فخر کاینات نگون شد ز پشت زین         

بنیاد کاینات چرا سرنگون نشد

 

جان جهان ز جشم جهان رفت و وین عجب            

این جان سخت از تن یاران برون نشد

 

افتاد آسمان امامت چو بر زمین                            

ساکت چرا سپهر و زمین بی سکون نشد

 

آن تیره شب دریغ که در دشت کربلا                    

بر رهنمای خلق کسی رهنمون نشد

 

«خاقان» به ماتم شه دین گفت بافغان         

معدوم از برای چه این چرخ دون نشد

 

دردا که زندگی به دو عالم حرام شد

کین چرخ سفله دشمن دین را به کام شد

 

گردون بسوخت ز آتش غم، جان فاطمه                 

شرمی نکرد از دل سوزان فاطمه

 

از تندباد کینۀ مروانیان دریغ                               

پژمرده گشت نوگل بستان فاطمه

 

غلطان به خاک معرکه چون صید بسمل است          

آن گوهری که بود به دامان فاطمه

 

از تیرهای کاری شست مخالفان                           

شد چاک‌چاک پیکر سلطان فاطمه

 

دیدی که عاقبت چه رسید از سپهر دون                

از شست اهرمن به سلیمان فاطمه

 

از عرش رستخیز دگر گردد آشکار                        

در روز رستخیز ز افغان فاطمه

 

«خاقان» به پای عرش برین گفت جبرئیل              

واحسرتا ز دیدۀ گریان فاطمه

 

از تندباد حادثه چون نخل دین شکست

از آن شکست پشت رسول امین شکست

 

گردید بر سنان سر سلطان دین دریغ                    

افتاد آسمان شرف بر زمین دریغ

 

بر پیکر امام زمان زادۀ زیاد                                 

بگشاد صد هزار کمان از کمین دریغ

 

زینب به نوحه گفت که از زادۀ زیاد                       

منسوخ گشت دین رسول امین دریغ

 

در دست دشمنان و ز بیداد آسمان                       

آل نبی اسیر و غریب و حزین دریغ

 

در آسمان به ماتم سلطان دین حسین         

تا حشر ذکر عیسی گردون نشین دریغ

 

آن آفتاب آل نبی بر زمین فتاد                   

گردش ز آسمان و سکون از زمین دریغ

 

تا جان باو سپارد و جان گیرد از عدوش                

«خاقان» نبود در صف آن دشت کین دریغ

 

واحسرتا که خانۀ ایمان خراب شد

در ماتم تو سینۀ عالم کباب شد

 

پنهان به خاک تیره چو شد ماه مصطفی                

رخسار ماه تیره شد از آه مصطفی

 

شد سرنگون ز گردش این چرخ واژگون                 

از تندباد حادثه خرگاه مصطفی

 

از بهر ماتم شه دین فخر اوصیاء                           

بودند انبیاء همه همراه مصطفی

 

از زخم خنجری که به آن شاه دین رسید                 

گویا درید شمر جگرگاه مصطفی

 

شد منخف ز گردش این چرخ واژگون                   

خورشید مشرقین زمین ماه مصطفی

 

دل خون شود ز دیدۀ گریان فاطمه                      

واحسرتا ز نالۀ جانکاه مصطفی

 

«خاقان» به روز حشر شفیعت شود حسین                

یا رب به حرمت علی و جاه مصطفی

 

«خاقان» ز سیل حادثه دین را خراب دید

ز آن ظلم‌ها که شافع یوم‌الحساب دید

 

بفشرد پای در ره صبر و رضا حسین                      

با حق نمود وعدۀ خود را وفا حسین

 

بادا فدای خاک رهش صد هزار جان                    

چون کرد جان به امت عاصی فدا حسین

 

در روزگار زینت آغوش مصطفی                        

در روز حشر پیشرو اوصیا حسین

 

خاکم به سر که از ستم روزگار گشت                    

غلطان به خاک معرکۀ کربلا حسین

 

فریاد از آن دمی که به صحرای کربلا                       

شد بر بلای دشمن دین مبتلا حسین

 

آه زآندمی که شکوه کند پیش دادگر          

در روز رستخیز سر از این تنت جدا حسین

 

نزد شفیع روز جزا از جفای شمر                          

آید به شکوه همره خیرالنسا حسین

 

«خاقان» در این معامله خاکم بسر شود

چون دادخواه روز جزا دادگر شود

 

از دود ظلم تیره رخ آفتاب شد                             

بنیاد دین ز سیل حوادث خراب شد

 

از تندباد حادثه در خاک کربلا                             

از آتش جگر، دل آن شه کباب شد

 

از بیم این خطا که سر از چرخ سفله زد                 

عرش برین ز واهمه در اضطراب شد

 

ارکان کاینات تزلزل گرفت آه                               

کون و مکان ز حادثه پر انقلاب شد

 

آن زادۀ زنا، نه آن زادۀ زیاد                                

اندر حجاب آل نبی بی‌حجاب شد

 

در دشت ماتم اشک یتیمان چو بحر گشت              

در بحر غم سرادق عصمت حباب شد

 

«خاقان» ز آب کوثرش آتش به دل فتاد          

تا با خبر ز تشنگی‌اش بوتراب شد

 

شیر خدا کجاست که در دشت کربلا

از چنگ گرگ، یوسف خود کند رها

 

ای ساکنان عرش ز دل ناله برکشید                      

این داوری ز شعر بر دادگر کشید

 

آن ناله‌ای که در غم یحیی کشیده‌اید                        

در ماتم حسین علی بیشتر کشید

 

لب تشنه چاک کرد جگرگاه شاه دین                 

ساغر ز آب دیدۀ خون جگر کشید

 

آتش به جان ز حسرت خیرالنسا زنید           

از دل فغان به یاری خیرالبشر کشید

 

بر سینۀ زمانه ز ماتم زنید چاک                          

در دیدۀ سپهر ز غم میل بر کشید

 

در ماتم و عزای شهیدان کربلا                           

ای طایران قدس ز خون بال‌وپر کشید

 

ای ساکنان خاک چو «خاقان» درین عزا               

افغان ز دل به گنبد افلاک برکشید

 

در ماتم حسین به تن جامه‌ها درید

فریاد و الامان به در کبریا برید

 

هر سو دلا به نیزه سر سروری ببین                       

غلطان به خاک و خون ز جفا پیکری ببین

 

گریان به درد و داغ پدر کودکی نگر                     

دل‌ریش از فراق پسر مادری ببین

 

در ماتم برادر و از شدت عطش                 

مویه کنان و موی کنان خواهری ببین

 

شور و نشور روز قیامت شد آشکار                     

فریاد واحسین به هر کشوری ببین

 

آن حنجری که بوسه‌گه مصطفی بدی          

از جور روزگار بر او خنجری ببین

 

بر خرمن حیات جوانان هاشمی                            

از کینۀ یزید لعین اخگری ببین

 

بر کشتگان آل نبی از جفای شمر                          

«خاقان» به دشت کرب و بلا محشری ببین

 

روزی که بر سنان آن سروران زدند

آتش به پیکر همۀ انس و جان زدند

 

دردا که نور چشم پیمبر شهید شد                        

دوران چرخ سفله به کام یزید شد

 

زینب به شکوه گفت ببین یا محمدا                       

خورشید آسمان علی ناپدید شد

 

از بخت خویش و هستی خود وامصیبتا          

کامیدوار این شد و آن ناامید شد

 

صبح امید آل نبی تیره شد چو شام                      

بر اهل شام آه که چون صبح عید شد

 

از دود آه و گریه ماتم در این عزا                         

گردون سیاه و دیدۀ انجم سفید شد

 

حاصل مباد کام تو تا حشر ای فلک                    

حاصل چو از تو کام یزید پلید شد

 

«خاقان» به ماتمش مژه تر کن که روز حشر           

درهای خلد را مژۀ تر کلید شد

 

آل نبی ز جور فلک دربه در شدند

در هر خرابه‌ ناله‌کنان نوحه‌گر شدند

 

یارب همیشه دیدۀ خورشید تار باد                        

تا روز حشر سینۀ گردون فکار باد

 

داد از زمین و چرخ که بیداد کرده‌اند                     

این بی‌مراد باشد و آن برقرار باد

 

شهباز صید کرکس مردار خوار شد                       

نسرین چرخ، چرخ بلا را شکار باد

 

پیوسته چشم زال فلک از خدنگ غم                     

تاریک همچو دیدۀ اسفندیار باد

 

شد تشنه کام کشته چو سلطان دین حسین            

در کام آب زندگی‌ام ناگوار باد

 

چون از پی شفاعت ما جان نثار کرد                      

«خاقان» به مرقد شه دین جان نثار باد

 

منت خدای را که فلک هست چاکرم

شاهنشه جهانم و درویش آن درم

 

 

 

         

 

 

 

 

ترکیب بند عاشورایی فتحعلی شاه قاجار

 

محرم آمد و آغاز ماه ماتم شد                             

مهی که بارور از وی نهال هر غم شد

 

مگر به چشم من از خون رسد دگر مددی              

ز بس که دیده من اشک ریخت بی نم شد

 

کجاست حضرت آدم که بیند از نسلش         

چه جور و ظلم که بر بهترین عالم شد

 

چرا که خم نشود قامتم ز غم کامروز                     

ز بار محنت و غم قد آسمان خم شد

 

به خالق دو جهان بنده‌ای چنین زیبد         

که خواجگی دو عالم به او مسلم شد

 

برای ماتم آن شاه کربلا «خاقان»                         

سرشک دیده‌ام از خون دل دمادم شد

 

***

 

در حیرتم که چرخ چرا غرق خون نشد                  

در ماتم حسین زمین واژگون نشد

 

چون آفتاب یثرب و بطحا غروب کرد                     

رخسار آفتاب چرا قیرگون نشد

 

چون فخر کاینات نگون شد ز پشت زین         

بنیاد کاینات چرا سرنگون نشد

 

جان جهان ز جشم جهان رفت و وین عجب            

این جان سخت از تن یاران برون نشد

 

افتاد آسمان امامت چو بر زمین                            

ساکت چرا سپهر و زمین بی سکون نشد

 

آن تیره شب دریغ که در دشت کربلا                    

بر رهنمای خلق کسی رهنمون نشد

 

«خاقان» به ماتم شه دین گفت بافغان         

معدوم از برای چه این چرخ دون نشد

 

دردا که زندگی به دو عالم حرام شد

کین چرخ سفله دشمن دین را به کام شد

 

گردون بسوخت ز آتش غم، جان فاطمه                 

شرمی نکرد از دل سوزان فاطمه

 

از تندباد کینۀ مروانیان دریغ                               

پژمرده گشت نوگل بستان فاطمه

 

غلطان به خاک معرکه چون صید بسمل است          

آن گوهری که بود به دامان فاطمه

 

از تیرهای کاری شست مخالفان                           

شد چاک‌چاک پیکر سلطان فاطمه

 

دیدی که عاقبت چه رسید از سپهر دون                

از شست اهرمن به سلیمان فاطمه

 

از عرش رستخیز دگر گردد آشکار                        

در روز رستخیز ز افغان فاطمه

 

«خاقان» به پای عرش برین گفت جبرئیل              

واحسرتا ز دیدۀ گریان فاطمه

 

از تندباد حادثه چون نخل دین شکست

از آن شکست پشت رسول امین شکست

 

گردید بر سنان سر سلطان دین دریغ                    

افتاد آسمان شرف بر زمین دریغ

 

بر پیکر امام زمان زادۀ زیاد                                 

بگشاد صد هزار کمان از کمین دریغ

 

زینب به نوحه گفت که از زادۀ زیاد                       

منسوخ گشت دین رسول امین دریغ

 

در دست دشمنان و ز بیداد آسمان                       

آل نبی اسیر و غریب و حزین دریغ

 

در آسمان به ماتم سلطان دین حسین         

تا حشر ذکر عیسی گردون نشین دریغ

 

آن آفتاب آل نبی بر زمین فتاد                   

گردش ز آسمان و سکون از زمین دریغ

 

تا جان باو سپارد و جان گیرد از عدوش                

«خاقان» نبود در صف آن دشت کین دریغ

 

واحسرتا که خانۀ ایمان خراب شد

در ماتم تو سینۀ عالم کباب شد

 

پنهان به خاک تیره چو شد ماه مصطفی                

رخسار ماه تیره شد از آه مصطفی

 

شد سرنگون ز گردش این چرخ واژگون                 

از تندباد حادثه خرگاه مصطفی

 

از بهر ماتم شه دین فخر اوصیاء                           

بودند انبیاء همه همراه مصطفی

 

از زخم خنجری که به آن شاه دین رسید                 

گویا درید شمر جگرگاه مصطفی

 

شد منخف ز گردش این چرخ واژگون                   

خورشید مشرقین زمین ماه مصطفی

 

دل خون شود ز دیدۀ گریان فاطمه                      

واحسرتا ز نالۀ جانکاه مصطفی

 

«خاقان» به روز حشر شفیعت شود حسین                

یا رب به حرمت علی و جاه مصطفی

 

«خاقان» ز سیل حادثه دین را خراب دید

ز آن ظلم‌ها که شافع یوم‌الحساب دید

 

بفشرد پای در ره صبر و رضا حسین                      

با حق نمود وعدۀ خود را وفا حسین

 

بادا فدای خاک رهش صد هزار جان                    

چون کرد جان به امت عاصی فدا حسین

 

در روزگار زینت آغوش مصطفی                        

در روز حشر پیشرو اوصیا حسین

 

خاکم به سر که از ستم روزگار گشت                    

غلطان به خاک معرکۀ کربلا حسین

 

فریاد از آن دمی که به صحرای کربلا                       

شد بر بلای دشمن دین مبتلا حسین

 

آه زآندمی که شکوه کند پیش دادگر          

در روز رستخیز سر از این تنت جدا حسین

 

نزد شفیع روز جزا از جفای شمر                          

آید به شکوه همره خیرالنسا حسین

 

«خاقان» در این معامله خاکم بسر شود

چون دادخواه روز جزا دادگر شود

 

از دود ظلم تیره رخ آفتاب شد                             

بنیاد دین ز سیل حوادث خراب شد

 

از تندباد حادثه در خاک کربلا                             

از آتش جگر، دل آن شه کباب شد

 

از بیم این خطا که سر از چرخ سفله زد                 

عرش برین ز واهمه در اضطراب شد

 

ارکان کاینات تزلزل گرفت آه                               

کون و مکان ز حادثه پر انقلاب شد

 

آن زادۀ زنا، نه آن زادۀ زیاد                                

اندر حجاب آل نبی بی‌حجاب شد

 

در دشت ماتم اشک یتیمان چو بحر گشت              

در بحر غم سرادق عصمت حباب شد

 

«خاقان» ز آب کوثرش آتش به دل فتاد          

تا با خبر ز تشنگی‌اش بوتراب شد

 

شیر خدا کجاست که در دشت کربلا

از چنگ گرگ، یوسف خود کند رها

 

ای ساکنان عرش ز دل ناله برکشید                      

این داوری ز شعر بر دادگر کشید

 

آن ناله‌ای که در غم یحیی کشیده‌اید                        

در ماتم حسین علی بیشتر کشید

 

لب تشنه چاک کرد جگرگاه شاه دین                 

ساغر ز آب دیدۀ خون جگر کشید

 

آتش به جان ز حسرت خیرالنسا زنید           

از دل فغان به یاری خیرالبشر کشید

 

بر سینۀ زمانه ز ماتم زنید چاک                          

در دیدۀ سپهر ز غم میل بر کشید

 

در ماتم و عزای شهیدان کربلا                           

ای طایران قدس ز خون بال‌وپر کشید

 

ای ساکنان خاک چو «خاقان» درین عزا               

افغان ز دل به گنبد افلاک برکشید

 

در ماتم حسین به تن جامه‌ها درید

فریاد و الامان به در کبریا برید

 

هر سو دلا به نیزه سر سروری ببین                       

غلطان به خاک و خون ز جفا پیکری ببین

 

گریان به درد و داغ پدر کودکی نگر                     

دل‌ریش از فراق پسر مادری ببین

 

در ماتم برادر و از شدت عطش                 

مویه کنان و موی کنان خواهری ببین

 

شور و نشور روز قیامت شد آشکار                     

فریاد واحسین به هر کشوری ببین

 

آن حنجری که بوسه‌گه مصطفی بدی          

از جور روزگار بر او خنجری ببین

 

بر خرمن حیات جوانان هاشمی                            

از کینۀ یزید لعین اخگری ببین

 

بر کشتگان آل نبی از جفای شمر                          

«خاقان» به دشت کرب و بلا محشری ببین

 

روزی که بر سنان آن سروران زدند

آتش به پیکر همۀ انس و جان زدند

 

دردا که نور چشم پیمبر شهید شد                        

دوران چرخ سفله به کام یزید شد

 

زینب به شکوه گفت ببین یا محمدا                       

خورشید آسمان علی ناپدید شد

 

از بخت خویش و هستی خود وامصیبتا          

کامیدوار این شد و آن ناامید شد

 

صبح امید آل نبی تیره شد چو شام                      

بر اهل شام آه که چون صبح عید شد

 

از دود آه و گریه ماتم در این عزا                         

گردون سیاه و دیدۀ انجم سفید شد

 

حاصل مباد کام تو تا حشر ای فلک                    

حاصل چو از تو کام یزید پلید شد

 

«خاقان» به ماتمش مژه تر کن که روز حشر           

درهای خلد را مژۀ تر کلید شد

 

آل نبی ز جور فلک دربه در شدند

در هر خرابه‌ ناله‌کنان نوحه‌گر شدند

 

یارب همیشه دیدۀ خورشید تار باد                        

تا روز حشر سینۀ گردون فکار باد

 

داد از زمین و چرخ که بیداد کرده‌اند                     

این بی‌مراد باشد و آن برقرار باد

 

شهباز صید کرکس مردار خوار شد                       

نسرین چرخ، چرخ بلا را شکار باد

 

پیوسته چشم زال فلک از خدنگ غم                     

تاریک همچو دیدۀ اسفندیار باد

 

شد تشنه کام کشته چو سلطان دین حسین            

در کام آب زندگی‌ام ناگوار باد

 

چون از پی شفاعت ما جان نثار کرد                      

«خاقان» به مرقد شه دین جان نثار باد

 

منت خدای را که فلک هست چاکرم

شاهنشه جهانم و درویش آن درم

 

 

 

         

 

 

 

 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×