سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

بیچاره من که کرببلا را ندیده‌ام

ﺑﯿﭽﺎﺭه ﻣﻦ ﮐﻪ ﮐﺮﺑﺒﻼ‌ ﺭﺍ ندیده‌ام
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﻮﺭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ندیده‌ام


ﺁﻗﺎ ﺣﺮﯾﻢ ﮐﺮﺑﺒﻼ‌ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺏ‌ﻫﺎﺳﺖ
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺪﻡ ﮐﻪ ﺻﺤﻦ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ
ندیده‌ام


ﺷب‌های ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺎﺩﺭﺗﺎﻥ ﺯﺍﺋﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ
ﺍﯼ ﺧﺎﮎ ﺑﺮ ﺳﺮﻡ ﮐﻪ، ﮐﻪ‌ﻫﺎ ﺭﺍ
ندیده‌ام


ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﺣﻀﺮﺕ ﺯﻫﺮﺍ ﻭ ﻣﺮﺗﻀﯽ
ﻣﻦ ﺷﻌﺮﺧﻮﺍﻧﯽ ﺷﻌﺮﺍ ﺭﺍ
ندیده‌ام


ﺁﻗﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﺩﺭﮔﻪ ﺣﺮﻡ

ﻫﻤﺼﺤﺒﺘﯽ ﺷﺎه ﻭ ﮔﺪﺍ ﺭﺍ ندیده‌ام

 

ﺑﺎ ﯾﮏ ﺍﺷﺎﺭه ﺍﺯ ﭘﺲ ﭘﻠﮏ ﺍﺑﻮﺍﻻ‌ﺩﺏ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ ﻗﻮﺍ ﺭﺍ
ندیده‌ام


ﻣﻦ ﻧﺎﻟﻪ  ﻣﯽ‌ﺯﻧﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮﺍﻫﺮﺕ
ﭼﻮﻥ ﺯﺧﻢ‌ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﻋﺒﺎ ﺭﺍ
ندیده‌ام


ﺍﺷﮏ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺴﺎﻭﯼ، ﭼﺮﺍ؟ ﭼﺮﺍ؟
ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻧﯿﺰه ﻣﻦ ﺍﺳﺮﺍ ﺭﺍ
ندیده‌ام


ﺍﯾﻦ ﺑﻐﺾ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺗﺮﮐﺪ ﺩﺍﺩ ﻣﯽ‌ﺯﻧﺪ:
ﺑﯿﭽﺎﺭه ﻣﻦ ﮐﻪ ﮐﺮﺑﺒﻼ‌ ﺭﺍ
ندیده‌ام

بیچاره من که کرببلا را ندیده‌ام

ﺑﯿﭽﺎﺭه ﻣﻦ ﮐﻪ ﮐﺮﺑﺒﻼ‌ ﺭﺍ ندیده‌ام
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﻮﺭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ندیده‌ام


ﺁﻗﺎ ﺣﺮﯾﻢ ﮐﺮﺑﺒﻼ‌ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺏ‌ﻫﺎﺳﺖ
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺪﻡ ﮐﻪ ﺻﺤﻦ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ
ندیده‌ام


ﺷب‌های ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺎﺩﺭﺗﺎﻥ ﺯﺍﺋﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ
ﺍﯼ ﺧﺎﮎ ﺑﺮ ﺳﺮﻡ ﮐﻪ، ﮐﻪ‌ﻫﺎ ﺭﺍ
ندیده‌ام


ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﺣﻀﺮﺕ ﺯﻫﺮﺍ ﻭ ﻣﺮﺗﻀﯽ
ﻣﻦ ﺷﻌﺮﺧﻮﺍﻧﯽ ﺷﻌﺮﺍ ﺭﺍ
ندیده‌ام


ﺁﻗﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﺩﺭﮔﻪ ﺣﺮﻡ

ﻫﻤﺼﺤﺒﺘﯽ ﺷﺎه ﻭ ﮔﺪﺍ ﺭﺍ ندیده‌ام

 

ﺑﺎ ﯾﮏ ﺍﺷﺎﺭه ﺍﺯ ﭘﺲ ﭘﻠﮏ ﺍﺑﻮﺍﻻ‌ﺩﺏ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ ﻗﻮﺍ ﺭﺍ
ندیده‌ام


ﻣﻦ ﻧﺎﻟﻪ  ﻣﯽ‌ﺯﻧﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮﺍﻫﺮﺕ
ﭼﻮﻥ ﺯﺧﻢ‌ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﻋﺒﺎ ﺭﺍ
ندیده‌ام


ﺍﺷﮏ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺴﺎﻭﯼ، ﭼﺮﺍ؟ ﭼﺮﺍ؟
ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻧﯿﺰه ﻣﻦ ﺍﺳﺮﺍ ﺭﺍ
ندیده‌ام


ﺍﯾﻦ ﺑﻐﺾ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺗﺮﮐﺪ ﺩﺍﺩ ﻣﯽ‌ﺯﻧﺪ:
ﺑﯿﭽﺎﺭه ﻣﻦ ﮐﻪ ﮐﺮﺑﺒﻼ‌ ﺭﺍ
ندیده‌ام

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×