سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

مکتب بندگى

یزدان که تو را بنده خود کرده، حسین!

 با مهر تو هر چه هست پرورده، حسین!

 

در مکتب بندگىّ و جان‌بازى و عشق

 غیر از تو کسى بیست نیاورده، حسین!

 

مکتب بندگى

یزدان که تو را بنده خود کرده، حسین!

 با مهر تو هر چه هست پرورده، حسین!

 

در مکتب بندگىّ و جان‌بازى و عشق

 غیر از تو کسى بیست نیاورده، حسین!