سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

ضامن اسلام

اى نهضت تو مجرى احکام! حسین!

 تو از همه ادیانى و اقوام، حسین!

 

اى ریشه‌کن ستمگران تاریخ

 خون تو بُوَد ضامن اسلام، حسین!

 

ضامن اسلام

اى نهضت تو مجرى احکام! حسین!

 تو از همه ادیانى و اقوام، حسین!

 

اى ریشه‌کن ستمگران تاریخ

 خون تو بُوَد ضامن اسلام، حسین!