سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

رباعى

اسلام ز سعى مسلمین ریشه گرفت

 وز خون حسین، نخل دین ریشه گرفت

 

نخلى که حسین، روز عاشورا کاشت

 از اشک عزاى اربعین ریشه گرفت

 

 

رباعى

اسلام ز سعى مسلمین ریشه گرفت

 وز خون حسین، نخل دین ریشه گرفت

 

نخلى که حسین، روز عاشورا کاشت

 از اشک عزاى اربعین ریشه گرفت