سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

گنبد حسینی

زیر این گنبد طلا در خون

پیکری پاره‌پاره خوابیده است

 

آسمانی است این زمین که در آن

مهر و ماه و ستاره خوابیده است

 

اندر این حجله‌گاه نیزه و تیغ

قاسم ماه‌پاره خوابیده است

 

ناله آهسته؛ گریه‌ی آرام

کودک شیرخواره خوابیده است

 

گر چه بیدار شد ز سوزعطش

از سه شعبه دوباره خوابیده است

گنبد حسینی

زیر این گنبد طلا در خون

پیکری پاره‌پاره خوابیده است

 

آسمانی است این زمین که در آن

مهر و ماه و ستاره خوابیده است

 

اندر این حجله‌گاه نیزه و تیغ

قاسم ماه‌پاره خوابیده است

 

ناله آهسته؛ گریه‌ی آرام

کودک شیرخواره خوابیده است

 

گر چه بیدار شد ز سوزعطش

از سه شعبه دوباره خوابیده است