سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

شیعه را پاسدار می‌آید

باز بوی بهار، عطر نعیم

صحبت کردگار و لطف رحیم

 

باز آهنگ رَبَّناَ اغفرلی

نیتِّ قُربِ آشنای قدیم

 

همنشینیِ سائل و سلطان

حاجتِ بندگان و جود کریم

 

باب رحمت به روی مردم باز

می‌وزد از بهشت، عطر نسیم

 

عطرِ یک بارِ عامِ پُر اکرام

بوی یک ازدحامِ پُر تکریم

 

چه خبر می‌شود مگر امشب

که خدا عشق را دهد تعمیم

 

غیر را دور می‌کند ز حرم

بنده را راه می‌دهد به حریم

 

هاتفی می دهد ندا که رسید

عید شب زنده داری و تعظیم

 

آمده عید نیمۀ شعبان

گنه و زشتی و بدی تحریم

 

عید طاعت مداری و توبه است

عید باور مداری و تسلیم

 

هر که آرَد بضاعت مزجات

صدقه می‌دهد خدای کریم

 

که رسد از تبار اسماعیل

آخرین دودمان ابراهیم

 

گِرد او آسمانیان جمعند

همه دارند بوسه را تصمیم

 

صف کشیدند خیل مَه رویان

بلکه بر او کنند جان تقدیم

 

انبیا، اولیا، گرفتارش

نام مهدی ست واجب التعظیم

 

کیست این کودکِ خدا منظر

از خداوند چاردَه ترسیم

 

چارده نور، چارده نعمت

چارده ماه، چارده تقویم

 

قرص ماه کمال کامل شد

سیزده نور رب در او تقسیم

 

خبر از ختم اوصیا آمد

این خبر از جنان شده تفهیم

 

شیعیان مژده وقت هم عهدی است

وارث مرتضی علی، مهدی است

 

مژده ای دل نگار می‌آید

صاحب ذوالفقار می‌آید

 

مجرِیِ عدل و داد قرآنی

حیدر روزگار می‌آید

 

داورِ دین امام عالمیان

مالک هر دیار می‌آید

 

باب رحمت برای دینداران

یاور کردگار می‌آید

 

رهنمای تمامی هستی

وعدۀ استوار می‌آید

 

آنکه یاری دهندۀ حق است

ضامن اعتبار می‌آید

 

ترجمان نهاییِ آیات

سرِّ لیل و نهار می‌آید

 

التیام تمامیِ غم‌ها

سینه‌ها را قرار می‌آید

 

حضرت میم و حا و میم و دال

کوثرِ یادگار می‌آید

 

عرش را زیب و زینت و برکت

فرش را وعده‌دار می‌آید

 

عرش و لوح و قلم بفرمانش

صاحب اختیار می‌آید

 

وارث انبیا امام زمان

لطف پروردگار می‌آید

 

کربلا را حریم قرآن را

شیعه را پاسدار می‌آید

 

یوسف فاطمه، عزیز همه

فرج از انتظار می‌آید

 

مَرد آدینه‌های بارانی

فرد پرهیزگار می‌آید

 

ای ولایت مدارها مژده

که فلک را مدار می‌آید

 

آنکه خورشید عالم هستی ست

از دل شام تار می‌آید

 

لشگر او ز شرق و غرب زمین

وز یمین و یسار می‌آید

 

شیعیان مژده، وقت هم عهدی است

وارث مرتضی علی، مهدی است

 

ای به دل اعتماد یا مهدی

وی همه اعتقاد، یا مهدی

 

عالم از ظلم و جور مَملو شد

ضامن عدل و داد، یا مهدی

 

بس که دَجّال‌ها فراوانند

الامان از فساد، یا مهدی

 

الأمان از هزار سُفیانی

وز هزاران زیاد، یا مهدی

 

ای دو صد خطبه‌ات به سینه نهان

وی امیر العباد، یا مهدی

 

تو به داد دل زمانه برس

با سلاح و سداد، یا مهدی

 

ای که بی وقفه می‌شود امضاء

با تو اذن جهاد، یا مهدی

 

عالمی تشنۀ اَنَا المهدی

ای به عالم عماد، یا مهدی

 

یار مستضعفین تویی آقا

یارت از هر نژاد، یا مهدی

 

در دل مسلمین شود با تو

وحدت و اتحاد، یا مهدی

 

تو مگر ریشه کن کنی از بُن

ظلم و جور و عناد، یا مهدی

 

تو نه تنها امام موعودی

که تو هستی معاد، یا مهدی

 

دست بیعت دراز می‌سازیم

با همه انقیاد، یا مهدی

 

یا لثارات گو که می‌آئیم

سویت از هر بِلاد، یا مهدی

 

مُلک ری، خطّۀ خراسان، قم

همه اَت خانه زاد، یا مهدی

 

لشگری می شود مهیّا از

سَمت باب الجواد، یا مهدی

 

سپهی از جوارِ بانوی قم

همچنان گِردباد، یا مهدی

 

کربلا، کاظمین، سامرّا

هر چه باب المراد، یا مهدی

 

همه عزم مدینه را دارند

دلت آباد باد، یا مهدی

 

درد ما انتقام یک سیلی است

بی تو درمان مباد، یا مهدی

 

آن دو تن را ز خاک بیرون آر

ای وفا را نماد، یا مهدی

 

به چه جرمی به مادرت سیلی

زده اهل فساد، یا مهدی

 

انتقام انتقام مولایی است

حیدرت یار باد، یا مهدی

 

ای خوش آن دم که دستِ تو عَلَمی

به اباالفضل داد، یا مهدی

 

شیعیان مژده وقت هم عهدی است

وارث مرتضی علی، مهدی است

شیعه را پاسدار می‌آید

باز بوی بهار، عطر نعیم

صحبت کردگار و لطف رحیم

 

باز آهنگ رَبَّناَ اغفرلی

نیتِّ قُربِ آشنای قدیم

 

همنشینیِ سائل و سلطان

حاجتِ بندگان و جود کریم

 

باب رحمت به روی مردم باز

می‌وزد از بهشت، عطر نسیم

 

عطرِ یک بارِ عامِ پُر اکرام

بوی یک ازدحامِ پُر تکریم

 

چه خبر می‌شود مگر امشب

که خدا عشق را دهد تعمیم

 

غیر را دور می‌کند ز حرم

بنده را راه می‌دهد به حریم

 

هاتفی می دهد ندا که رسید

عید شب زنده داری و تعظیم

 

آمده عید نیمۀ شعبان

گنه و زشتی و بدی تحریم

 

عید طاعت مداری و توبه است

عید باور مداری و تسلیم

 

هر که آرَد بضاعت مزجات

صدقه می‌دهد خدای کریم

 

که رسد از تبار اسماعیل

آخرین دودمان ابراهیم

 

گِرد او آسمانیان جمعند

همه دارند بوسه را تصمیم

 

صف کشیدند خیل مَه رویان

بلکه بر او کنند جان تقدیم

 

انبیا، اولیا، گرفتارش

نام مهدی ست واجب التعظیم

 

کیست این کودکِ خدا منظر

از خداوند چاردَه ترسیم

 

چارده نور، چارده نعمت

چارده ماه، چارده تقویم

 

قرص ماه کمال کامل شد

سیزده نور رب در او تقسیم

 

خبر از ختم اوصیا آمد

این خبر از جنان شده تفهیم

 

شیعیان مژده وقت هم عهدی است

وارث مرتضی علی، مهدی است

 

مژده ای دل نگار می‌آید

صاحب ذوالفقار می‌آید

 

مجرِیِ عدل و داد قرآنی

حیدر روزگار می‌آید

 

داورِ دین امام عالمیان

مالک هر دیار می‌آید

 

باب رحمت برای دینداران

یاور کردگار می‌آید

 

رهنمای تمامی هستی

وعدۀ استوار می‌آید

 

آنکه یاری دهندۀ حق است

ضامن اعتبار می‌آید

 

ترجمان نهاییِ آیات

سرِّ لیل و نهار می‌آید

 

التیام تمامیِ غم‌ها

سینه‌ها را قرار می‌آید

 

حضرت میم و حا و میم و دال

کوثرِ یادگار می‌آید

 

عرش را زیب و زینت و برکت

فرش را وعده‌دار می‌آید

 

عرش و لوح و قلم بفرمانش

صاحب اختیار می‌آید

 

وارث انبیا امام زمان

لطف پروردگار می‌آید

 

کربلا را حریم قرآن را

شیعه را پاسدار می‌آید

 

یوسف فاطمه، عزیز همه

فرج از انتظار می‌آید

 

مَرد آدینه‌های بارانی

فرد پرهیزگار می‌آید

 

ای ولایت مدارها مژده

که فلک را مدار می‌آید

 

آنکه خورشید عالم هستی ست

از دل شام تار می‌آید

 

لشگر او ز شرق و غرب زمین

وز یمین و یسار می‌آید

 

شیعیان مژده، وقت هم عهدی است

وارث مرتضی علی، مهدی است

 

ای به دل اعتماد یا مهدی

وی همه اعتقاد، یا مهدی

 

عالم از ظلم و جور مَملو شد

ضامن عدل و داد، یا مهدی

 

بس که دَجّال‌ها فراوانند

الامان از فساد، یا مهدی

 

الأمان از هزار سُفیانی

وز هزاران زیاد، یا مهدی

 

ای دو صد خطبه‌ات به سینه نهان

وی امیر العباد، یا مهدی

 

تو به داد دل زمانه برس

با سلاح و سداد، یا مهدی

 

ای که بی وقفه می‌شود امضاء

با تو اذن جهاد، یا مهدی

 

عالمی تشنۀ اَنَا المهدی

ای به عالم عماد، یا مهدی

 

یار مستضعفین تویی آقا

یارت از هر نژاد، یا مهدی

 

در دل مسلمین شود با تو

وحدت و اتحاد، یا مهدی

 

تو مگر ریشه کن کنی از بُن

ظلم و جور و عناد، یا مهدی

 

تو نه تنها امام موعودی

که تو هستی معاد، یا مهدی

 

دست بیعت دراز می‌سازیم

با همه انقیاد، یا مهدی

 

یا لثارات گو که می‌آئیم

سویت از هر بِلاد، یا مهدی

 

مُلک ری، خطّۀ خراسان، قم

همه اَت خانه زاد، یا مهدی

 

لشگری می شود مهیّا از

سَمت باب الجواد، یا مهدی

 

سپهی از جوارِ بانوی قم

همچنان گِردباد، یا مهدی

 

کربلا، کاظمین، سامرّا

هر چه باب المراد، یا مهدی

 

همه عزم مدینه را دارند

دلت آباد باد، یا مهدی

 

درد ما انتقام یک سیلی است

بی تو درمان مباد، یا مهدی

 

آن دو تن را ز خاک بیرون آر

ای وفا را نماد، یا مهدی

 

به چه جرمی به مادرت سیلی

زده اهل فساد، یا مهدی

 

انتقام انتقام مولایی است

حیدرت یار باد، یا مهدی

 

ای خوش آن دم که دستِ تو عَلَمی

به اباالفضل داد، یا مهدی

 

شیعیان مژده وقت هم عهدی است

وارث مرتضی علی، مهدی است

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×