به گزارش کرب‌و‌بلا، گروه «Hussain united us» سازمان مردم‌نهادی که فعالیت خود را از محرم 1394 و با هدف معرفی و شناساندن امام حسین علیه‌السلام و فرهنگ عاشورا به کودکان سراسر دنیا آغاز کرده، معتقد است ﻣﺤﺒﺖ اﺑﺎﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺤﺴﯿـﻦ (ع) اﺳﺖ ﮐﻪ می‌تواﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ‌ﺳﺎز ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻇﻬـﻮر را ﻓﺮاﻫـﻢ آورند. این گروه در همین راستا به معرفی و شناساندن اباعبدالله الحسین (ع) می‌پردازد.

اﻧﺠــﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿـﻐﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه از اﻫـﺪاف اﺻﻠﯽ این گروه است. همچنین ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺑﺎﻋﺒﺪﷲ اﻟﺤﺴﯿﻦ (ع) و اﺳﻼم در ﺟﻬﺎن، زﻣﯿﻨﻪ‌ﺳﺎزی ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ می‌تواند ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮت مهدی (عج) را فراهم آورد و اﺗﺤﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اهدافی است که این گروه در پی رسیدن به آن است.
گفت‌و‌گوی خبرنگار کرب‌و‌بلا با یکی از مسئولین این گروه به زودی در وب سایت کرب‌و‌بلا منتشر می‌شود که در آن به تشریح فعالیت‌های این گروه پرداخته شده است.

(زندگینامه امام حسین علیه السلام را می توانید در این لینک ببینید)
 

گزارش تصویری زیر مجموعه‌ای از اقدامات این گروه را نشان می‌دهد: