این تصاویر محل زندگی هموطنانی را نشان می‌دهد که با پایتخت فاصله زیادی ندارند اما از حداقل امکانات نیز برخوردار نیستند٬ و همواره نیازمند کمک‌های ما هستند.