این منابع افزوند: بیش از پنجاه هزار زائر از دیگر کشورها در این مراسم شرکت دارند که اکثر آن‌ها از ایران مشرف شده‌اند.