p1a56pdubb15gj1kvusr1hmpbtda.JPG

تاریخ پر از جنگ ها و قیام های مختلف است که کمتر نامی ازآن‌ها باقی مانده است. کودکان تشنه و رهبران دلیری زیادی در تاریخ بوده‌اند. امام حسین (ع) فرمانده ای است که بدون آنکه فتحی ظاهری کند در تاریخ ماندگار است و هرساله یاد و تاریخ ایشان زنده می‌شود.

هر ساله در اربعین عاشورایی دیگر اتفاق می افتد. یاد این واقعه تاریخی دوباره زنده می شود. کسانی که پس از هزار و اندی سال از عاشورا به امام حسین (ع) علاقه مند هستند و اعلام یاری او را می کنند پیاده به سوی حرم او حرکت می کنند. آن‌ها این کار راه برای همدردی با خانواده امام حسین (ع) که اسارت رفتند می کنند برخی هم برای عشق و علاقه به امام حسین (ع) این حرکت را می کنند.

در عاشورا افراد مختلف از ادیان و نژاد های مختلف جزء یاران اباعبدالله حسین (ع) بودند. مانند جون که غلام سیاهپوستی بود، وهب که یک فرد مسیحی بود و... در این پیاده روی هم که نگاه می گردانی باز پس از 1375 سال از عاشورا همین تکثر و تنوع افراد را می بینی!  باز عاشورا تکرار می شود همان دلدادگی و سرسپردگی برای امام حسین (ع) اما شکل آن کمی عوض شده است.