عین الله ترعاکم یا من مشایه رحتوا الکربله
والمهدی یتصدق بسمکم نیته دفع البله
 
ای کسانی که پیاده به سوی کربلا در راهید! چشمان خدا مراقب شماست. 
و «مهدی» برای دفع بلا به نام شما صدقه می دهد
 
ابکل خطوه ویاکم مشه او کل فکره یمکم
حتی بصلاه اللیل اظن یذکر اسمکم
 
با هر گامی همراهتان پیاده می آید و تمام فکر و ذکرش نزد شماست.
حتی گمان می کنم در نماز شب نامهای شما را می برد
 
عینه علی ممشاکم
عین الله ترعاکم
 
نگاه او به قدم های شماست
چشمان خداوند مراقب شماست
 
منهو مثلکم بالبشر و المهدی ویاکم سعی
ما یرد طلبکم لو سمع مولانه نسألک الدعا
 
در میان بشر چه کسی مانند شماست که مهدی با شما حرکت کرد
خواسته شما را رد نخواهد کرد اگر التماس دعا بشنود
 
المهدی عین الله علی ارضه و سمائه
هنیا له کل من صار مشمول ابدعائه
 
مهدی چشم خداوند در آسمان ها و زمین است
گوارا باد بر هر کسی که مشمول دعای او شد
 
هذا الشرف جاکم
عین الله ترعاکم
 
این شرف نصیب شما شده است
چشمان خداوند مراقب شماست
 
عیشوا بحلمکم بالمشی و خلوا الحلم بین النظر
یمکن یکون اقرب شخص هو الامام المنتظر
 
با رویاهایتان در پیاده روی زندگی کنید و این رویاها را در برابرتان بگذارید
ممکن است یکی از افراد اطراف شما، امام زمان باشد
 
لا تغفلون اعله الذی یمشی بمشیکم
یمکن قبل لحظه اجه و سلم علیکم
 
غافل نشوید از آن کسی که پیاده همراه شما می آید
شاید لحظه ای قبل آمد و بر شما سلام کرد
 
امشوا و علی ویاکم
عین الله ترعاکم
 
گام بردارید و دست علی به همراه تان
چشمان خداوند مراقب شماست
 
بکل موسم من الحج نشوف المهدی بالحج اشترک
و ابموسم المشایه حتما یشترک دون ادنه شک
 
در هر موسم حج می بینیم که مهدی در حج شرکت می کند
پس بی شک او در هر موسم اربعین نیز در پیاده روی خواهد بود
 
یا لزایر افتح عین قلبک خل تراقب
یمکن تشوفه ابوحده من های المواکب
 
ای زایر چشمان قلبت را بگشا و مراقب باش
ممکن است او را در یکی از این موکب ها ببینی
 
و ینادی حیاکم
عین الله ترعاکم
 
که صدا می زند: زنده باشید!
چشمان خداوند مراقب شماست
 
ما تنطفی های المسیره اشما مضه اعلیها العمر
لن حجه الله بن الحسن متفکل هذا الامر
 
هر چقدر دوران و روزگار گذشت (آتش) این راه و مسیر خاموش نگشت
به خاطر اینکه حجت بن الحسن این کار را عهده دار شده است
 
یمسح علی المشایه و یحفها بیمینه 
و اعله المواکب منتبه و مخلی عینه
 
دستش را بر سر پیادگان می کشد و آنان را حمایت می کند
چشمش خیره به موکب ها ست و چشم بر نمی دارد
 
بعیونه خلاکم
عین الله ترعاکم
 
با چشمانش شما را حفظ می کند
چشمان خداوند مراقب شماست