به گزارش کرب و بلا، مردم در خیابان های شهر هروله کنان و در حالی که کفن به تن داشتند فریاد بیعت با امام حسین (ع) سر دادند.  

این مراسم یکی از رسم های منحصر به فرد در شهر مراغه و در ایران است که هر سال در صبح عاشورا در این شهر برگزار می شود.

دسته جات سینه زن و عزادار قبل از طلوع آفتاب دسته دسته در حالی که کفن بر تن یا حوله ای بر بدن پوشیده اند، به حسینیه "حاجی غفار" مراغه می رسند. 

یکی از عزاداران به کرب و بلا گفت این لباس سفید کفنی ست که به نشانه حج ناتمام امام حسین(ع) می پوشند. 

عزاداران بعد از اقامه نماز صبحگاهی عاشورا، در حالیکه صورت ها را گل و خاکستر مالیده اند با پای برهنه دو ردیف تشکیل می دهند وسردسته این هیأت ابتدا با لعنت گفتن بر ظالمان و آل یزیدیان، مردم را آماده می کند. سپس کم کم دعای مخصوص را می خواند، با این مضمون " الله، الله " حسین وینا؟" یعنی خدایا، خدایا، حسین کجاست؟

این مراسم با سردادن شعار " اللهم لبیک یا حسین" به پایان میرسد.