شوق پرواز بده روح زمین گیر مرا به جنون سر ایوان طلا محتاجم دود این شهر مرا از نفس انداخته است به هوای حرم کرببلا محتاجم.