نزدیکترین لنز دوربین به مرقد امام حسین (ع)

 

نزدیکترین لنز دوربین به مرقد امام حسین (ع)

 

نزدیکترین لنز دوربین به مرقد امام حسین (ع)

 

نزدیکترین لنز دوربین به مرقد امام حسین (ع)

 

نزدیکترین لنز دوربین به مرقد امام حسین (ع)

 

نزدیکترین لنز دوربین به مرقد امام حسین (ع)

 

*تصاویر ارسالی از میرمسعود حسینیان برای باشگاه خبرنگاران جوان