تصویری از مسجدالحرام و حجاج بیت الله الحرام ساخته شده در فیلم رستاخیز