انوش معظمی در فیلم رستاخیز نقش شمر بن ذی الجوشن را ایفا می‌کند.