جمال سلیمان در فیلم رستاخیز نقش معاویه بن ابی سفیان را بازی می کند.