تصویر عمر بن سعد در فیلم رستاخیز با بازی حسن پورشیرازی