مرحوم انوشیروان ارجمند در فیلم رستاخیز در نقش قاضی شریح ایفای نقش کرده است.