در پاسخ به فرمایشات مرجعیت اعلای جهان تشیع در نجف اشرف مبنی بر فعال نمودن بخش نوآوری و ساخت در زمینه تجهیزات نظامی مورد نیاز در مبارزه با نیروهای تکفیری تروریست، متخصصان عراقی دوربین الرقیب را برای کنترل مرزهای استان کربلا و فراهم نمودن امکان عکس العمل به موقع در مقابل تحرکات دشمن و انجام اقدامات پیشگیرانه طراحی، ساخته و بکار گرفتند. 
 

این دستگاه توانائی ارائه گزارش از تحرکات دشمن در مسافتهای دور با اعلام میزان مسافت و مختصات بعنوان اطلاعات مورد نیاز سامانه موشکی برای هدف قرار دادن دشمن را دارا می باشد. 
 

فرماندهی یگان، این دستاورد را جهشی مهم در زمینه کنترل هوشمند تحرکات دشمن توصیف و از ورود تجهیزات جدید در نبرد الانبار خبر داد. 
این دوربین در مناطق عملیاتی مرزی استان کربلا با استان الانبار مستقر گردیده اند.