براساس این گزارش، در کنار دختران عزادار، برخی از مردان و زنان عراقی به سوگواری و عزاداری پرداختند و به صورت نمادین تابوتی را تشییع کردند.

 

DOKHTRAN.16_.12_.93_(1)_.jpg

 

DOKHTRAN.16_.12_.93_(2)_.jpg

 

DOKHTRAN.16_.12_.93_(3)_.jpg

 

DOKHTRAN.16_.12_.93_(4)_.jpg

 

DOKHTRAN.16_.12_.93_(5)_.jpg

 

DOKHTRAN.16_.12_.93_(6)_.jpg