آنچه در منابع تاریخی شیعه و اهل سنت به تواتر نقل شده، این است که پس از کشته شدن امام حسین (ع) و یارانش، سپاه عبیدالله بن زیاد خیمه‌ها را آتش زدند و اموال آن حضرت را غارت کردند؛ حتی از چادر و روسری‌ها و زیور آلات زنان درنگذشتند؛ که به صحنه‌های مختلفی با بیان برخی جزئیات در تاریخ نقل و ثبت شده است.[1]

اما پرسش مطرح شده در منابع مورد اعتماد شیعه و اهل سنت یافت نشد و  آن را به کتاب «انساب الاشراف» بلاذری نسبت داده‌اند. با تحقیق و جست‌وجویی که صورت گرفت چنین چیزی در این کتاب نقل نشده است؛ و بلاذری بیشتر از آنچه در بالا گفته شد، ننوشته است.
همچنین در برخی از کتاب‌های امروزی و برخی سایت‌ها این سخن در پرسش را از حضرت زینب نقل کرده‌اند که آن‌حضرت به زنان گفت: «هرچه از زیور آلات و وسایل گران قیمت دارند، در گوشه‌ای جمع کنند تا غارتی‌ها، هرچه می‌خواهند ببرند و دست نامحرمی به سوی خاندان پیامبر دراز نشود.» که برای این عبارت هم هیچ منبع تاریخی و روایی در کتب قابل استناد یافت نشد.